Jak připravit podklad před zateplením fasády?

Dokončit všechny práce související s fasádou ještě před zahájením montáže, výměna oken, balkonových sestav, dveří, rozvody elektrické energie, sanace betonových částí.
Ochránit výplně otvorů.
Zajistit ochranu zeleně a konstrukcí kolem objektu.

 
 

Dokončit demontáž klempířských prvků. Provést nové oplechování atiky s dostatečným přesahem dle ČSN 73 3610.
Demontáž prvku elektrických rozvodů na fasádě, připravit krabice a rozvody pro nové osazení.
Provést sanační práce konstrukcí procházející zateplením a provést utěsnění systémovou těsnící páskou nebo trvale pružným systémovým tmelem.
Průvzdušné spáry a trhliny v podkladu musí být před aplikací systému utěsněny. Stávající dilatační spáry musí být zachovány a ošetřeny předepsaným způsobem.
Provést vytýčení instalací z důvodu poškození při vrtání hmoždinek (plyn, elektro, voda atd.)
Podklad musí být suchý, dostatečně vyzrálý, pevný, zbavený nečistot a volně oddělitelných částí, zbaven zbytků odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst.
Podklad musí být zbaven biotických napadenin a aktivních trhlin v ploše. Při biotickém napadení podkladu očistit a ošetřit celé zasažené plochy povrchu, provést ošetření konstrukce protiplísňovým nátěrem nebo nástřikem. Při provádění finální povrchové úpravy je dále nutné zvážit použití omítkoviny se zvýšenou odolností proti plísním a biotickým napadením.
Podklad nesmí vykazovat výrazné zvýšenou ustálenou vlhkost, ani nesmí být trvale zvlhčován. Zvýšená vlhkost podkladu musí být před provedením tepelně izolačního systému snížena vhodnými sanačními opatřeními tak, aby se příčina výskytu odstranila nebo dostatečně omezila. V případě nutnosti úpravy přídržnosti nebo savosti podkladu se podklad upravuje vhodným penetračním nátěrem. Vždy provést penetraci podkladu.
Statické trhliny lze zakrýt jen v případě, že již nejsou aktivní.
Provést tahové zkoušky hmoždinek. Je to zkouška protažením upevnění izolantem a zkouška pěnovým blokem. POSKYTUJEME ZDARMA!!!
Průvzdušné neaktivní spáry a trhliny se utěsní.
Dilatační spáry v podkladu musí být v případě potřeby sanovány.
Podklad musí být rovný
– spojení izolantu s podkladem pouze lepením maximální odchylka podkladu 10 mm/m
– spojení izolantu s podkladem lepením s hmoždinkami maximální odchylka podkladu 20mm/m